Skip to Main

Privacybeleid

Bij LexisNexis Legal & Professional nemen we uw privacy en uw vertrouwen in ons zeer serieus. Dit privacybeleid voorziet u van informatie over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

1. Over dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u onze websites, apps en andere diensten bezoekt of gebruikt, inclusief evenementen, die verwijzen naar dit privacybeleid (elk een "Dienst"). Dit privacybeleid kan worden uitgebreid met aanvullende privacyverklaringen, voorwaarden of kennisgevingen die aan u worden verstrekt.

Het bedrijf LexisNexis Legal & Professional (“LexisNexis”) dat eigenaar is van de dienst of deze beheert, zoals hierin is aangegeven, is de primaire verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die aan de dienst worden verstrekt of worden verzameld door of voor de dienst.

We zullen binnen de registratieprocessen van onze producten en diensten en andere registratievormen aangeven welke soorten persoonsgegevens noodzakelijk zijn zijn en welke soorten persoonsgegevens gewenst zijn. U kunt ervoor kiezen de gewenste informatie niet te verstrekken, maar dat kan de diensten die LexisNexis u kan bieden beperken of onmogelijk maken.

2. Informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie over u op drie manieren: rechtstreeks via uw verstrekking, uit bronnen van derden en via geautomatiseerde technologieën.

2.1 Gegevens die u aan ons verstrekt

De soorten persoonsgegevens die we rechtstreeks bij u verzamelen bestaan, afhankelijk van de manier waarop u met ons en de dienst communiceert, onder meer uit :

 • Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, uw publieke username van sociale media en telefoonnummer;
 • Aanmeldgegevens voor accounts, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, hints voor wachtwoorden en soortgelijke beveiligingsinformatie;
 • Andere informatie over accountregistratie en profielen, zoals functietitel, opleiding, professionele achtergrond, kwalificaties en foto's;
 • Betalingsgegevens, zoals een creditcard- of bankpasnummer;
 • Opmerkingen, feedback en andere informatie die u aan ons verstrekt, waaronder gegevens van zoekopdrachten en vragen of informatie die u naar de klantenservice stuurt; en/of
 • Interesses en communicatievoorkeuren, inclusief de voorkeurstaal.

2.2 Gegevens van uw organisatie

We kunnen persoonlijke informatie over u verkrijgen via de organisatie waarmee u samenwerkt of waaraan u bent verbonden om uw toegang tot en het gebruik van het abonnement van de organisatie op de dienst te activeren en te beheren, waaronder:

 • Contactgegevens, zoals uw naam en uw e-mailadres verbonden aan uw organisatie, postadres en telefoonnummer;
 • Andere informatie voor de accountregistratie, zoals de functietitel; en/of
 • Gebruikers-ID van de organisatie

2.3 Gegevens van andere bronnen

We kunnen ook contactgegevens en andere informatie over u verkrijgen via onze partners en andere derden, waaronder:

 • Sociale netwerken wanneer u toestemming verleent aan de Dienst om toegang te krijgen tot uw gegevens op een of meer netwerken;
 • Dienstverleners die ons helpen een locatie te bepalen om bepaalde producten aan uw locatie aan te passen;
 • Bedrijven waarmee we gezamenlijke diensten aanbieden of waarmee we gezamenlijke marketingactiviteiten ondernemen; en/of
 • Openbaar beschikbare bronnen en gegevensleveranciers waar we gegevens uit halen om de informatie waarover we beschikken te valideren of aan te vullen.

2.4 Gegevens door gebruik van de Dienst , inclusief Cookies

De Dienst kan automatisch informatie verzamelen over de manier waarop u en uw mobiele apparaat van de Dienst gebruik maken, waaronder:

 • Computer-, apparaat- en verbindingsgegevens, zoals IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem en andere software die op uw apparaat is geïnstalleerd, mobiel platform en unieke apparaat-id en andere technische identificaties, foutenrapporten en prestatiegegevens;
 • Gebruiksgegevens, zoals de functies die u hebt gebruikt, de instellingen die u hebt geselecteerd, uw klikgedrag, inclusief datum- en tijdsnotering en doorverwijs- en eindpagina's, zoektermen die u hebt gebruikt, en pagina's die u hebt bezocht of waarnaar u hebt gezocht in de Dienst;
 • Voor educatieve Diensten, de cursusmodules en testvragen die u bekijkt, beantwoordt of voltooit; en/of
 • Voor locatiebewuste Diensten, de regio, stad of plaats waar uw apparaat zich bevindt, zodat u relevantere inhoud krijgt voor waar u zich in de wereld bevindt.

We verzamelen deze gegevens via onze servers en het gebruik van cookies en andere technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schijf heeft geplaatst. We kunnen cookies en andere technologieën gebruiken om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, u te helpen bij aanmelden, gerichte advertenties te bieden en de activiteiten van de website te analyseren. U kunt cookies beheren via de instellingen van uw browser en andere hulpmiddelen. Als u echter bepaalde cookies blokkeert, kunt u zich mogelijk niet registreren, aanmelden of toegang krijgen tot bepaalde onderdelen of volledig gebruik maken van de Dienst. Zie het cookiebeleid van de Dienst voor meer informatie.

3. Hoe we uw gegevens gebruiken

Afhankelijk van de manier waarop u met ons en de Dienst communiceert, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om:

 • U toegang tot de Dienst te bieden en het gebruik van de Dienst te activeren en te beheren;
 • Een aanvraag, bestelling, download, abonnement of andere transactie te verwerken en uit te voeren;
 • Technische ondersteuning, productondersteuning en andere ondersteuning te bieden en te helpen de Dienst werkend, veilig en beveiligd te houden;
 • De Dienst en onze andere producten, evenementen en diensten te verbeteren en nieuwe producten, diensten en voordelen te ontwikkelen;
 • U aangepaste content en andere mogelijkheden tot personalisering te bieden om de Dienst relevanter te maken voor uw interesses en locatie;
 • Te reageren op uw verzoeken, vragen, opmerkingen en zorgen;
 • U op de hoogte te brengen van wijzigingen, updates en andere aankondigingen met betrekking tot de Dienst en onze andere producten en diensten;
 • Gerichte advertenties, promotionele berichten, kennisgevingen en andere informatie met betrekking tot de Dienst en uw interesses te leveren;
 • U te voorzien van promotionele berichten en andere informatie over producten, evenementen en diensten van ons, onze gelieerde ondernemingen en derden, zoals sponsors;
 • U uit te nodigen deel te nemen aan tests en enquêtes voor gebruikers, evenals trekkingen, loterijen, wedstrijden en soortgelijke promoties;
 • Gebruikstrends te identificeren en gegevensanalyses te ontwikkelen, inclusief voor onderzoek, audits, rapportage en andere bedrijfsactiviteiten, inclusief het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren van onze bedrijfsprestaties, of op andere manieren op grond van een klantenovereenkomst; en/of
 • Onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

Als u beheerder bent van een organisatie met een abonnement op de Dienst, zullen we uw gegevens gebruiken om met u te communiceren over het abonnement van uw organisatie en de bijbehorende diensten. Als u ons contactgegevens van uw collega's verstrekt, kunnen we contact opnemen met deze personen met informatie over de Dienst die mogelijk verwijzingen naar u bevat.

4. Delen van uw gegevens

4.1 Uw organisatie

Als u toegang krijgt tot de Dienst via een abonnement dat door uw organisatie wordt beheerd, kunnen uw persoonsgegevens en bepaalde gebruiksgegevens die via de Dienst worden verzameld, worden bekeken door of gedeeld met de beheerders die door uw organisatie zijn geautoriseerd met het oog op gebruiksanalyse, abonnementsbeheer en naleving, voortgang van training, prestaties en herstel, kostentoewijzing en afdelings- budgettering.

4.2 Licentiegever applicatie

Als u via een licentieovereenkomst met de licentiegever van een applicatie toegang krijgt tot een applicatie van derden op de Dienst, kan persoonlijke informatie die relevant is voor de applicatie van derden worden gedeeld met de licentiegever, zodat u toegang kunt krijgen tot de applicatie, onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst en het privacybeleid.

4.3 Onze groepsmaatschappijen en dienstverleners

Afhankelijk van de geleverde Diensten delen we informatie met:

 • Our affiliates, trading names and divisions within the LexisNexis-groep wereldwijd en bepaalde RELX-bedrijven die technologie, klantenservice en andere gedeelde diensten aanbieden; en/of
 • Onze dienstverleners, leveranciers, agenten en vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot betalingsverwerkers, klantenondersteuning, e-mail dienstverleners, evenementenlocaties en dienstverleners, IT-dienstverleners, marketing dienstverleners, onderzoeksdiensten, mailingbedrijven en expediteurs;

om de informatie te verwerken die nodig is om de dienst te kunnen leveren, een transactie te kunnen voltooien of aan uw verzoek te kunnen voldoen of anderszins namens ons, op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere toepasselijke vertrouwelijkheidsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen.

4.4 Uw keuzes

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen en met sponsors, joint ventures en andere derde partijen, inclusief entiteiten waarvoor we optreden als agent, licentiehouder, host of uitgever van applicaties, die u informatie wensen te sturen over hun producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, zoals bepaald door uw keuzes bij het beheren van uw communicatievoorkeuren en andere instellingen.

Met de dienst kunt u persoonsgegevens, opmerkingen, materialen en andere inhoud plaatsen en delen. Dergelijke bijdragen die u openbaar maakt, kunnen door anderen worden verzameld en gebruikt. Wees voorzichtig bij het openbaar maken van persoonlijke informatie in deze openbare ruimte.

4.5 Om juridische redenen

We zullen uw persoonsgegevens ook openbaar maken als we te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of andere wettelijke verplichtingen;
 • beveiligingsproblemen, fraude of technische problemen op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen; en/of
 • de rechten, eigendommen of veiligheid van LexisNexis, onze gebruikers, werknemers of anderen te beschermen; en
 • als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een overdracht van activa naar of een overname door of fusie met een ander bedrijf.

5. Redenen voor de verwerking

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen of anderszins verwerken binnen het bereik van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, doen we dit:

 • waar nodig om de Dienst te leveren, een transactie uit te voeren of anderszins een contract met u uit te voeren of op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract;
 • waar nodig voor onze naleving van toepasselijke wetgeving of andere wettelijke verplichtingen;
 • waar nodig voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd;
 • waar nodig om onze klanten in staat te stellen hun wettelijke verplichtingen na te komen;
 • waar van toepassing, met uw toestemming; en/of
 • waar nodig om ons bedrijf te laten functioneren, de veiligheid van onze systemen, klanten en gebruikers te beschermen, fraude te detecteren of te voorkomen, of onze andere gerechtvaardigde belangen te behartigen zoals beschreven in paragraaf 2-4 hierboven, behalve waar onze belangen minder zwaar wegen dan uw privacy rechten.

Waar we vertrouwen op uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, en waar we vertrouwen op gerechtvaardigd belang, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking.

6. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de Dienst te leveren en de door u gevraagde transacties te verrichten, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het naleven van onze wettelijke verplichtingen, het bijhouden van zakelijke en financiële dossiers, het oplossen van geschillen, het in stand houden van de veiligheid, het opsporen en voorkomen van fraude en misbruik, en het uitvoeren van onze overeenkomsten. Als u toegang krijgt tot de dienst via een abonnement dat wordt beheerd of gesponsord door uw organisatie, behouden we uw organisatorische contactgegevens na het beëindigen van het abonnement van uw organisatie om met u te blijven communiceren.

7. Verwerkingslocaties

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio of een ander land waar LexisNexis, aan LexisNexis gelieerde ondernemingen en hun dienstverleners, servers en faciliteiten houden, waaronder Australië, het vasteland van China, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, India, Ierland, Mauritius, Nederland, de Filipijnen, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. We nemen maatregelen, onder andere door middel van contracten, om ervoor te zorgen dat de gegevens beschermd blijven, ongeacht waar deze zich bevinden. We doen dit op een manier die in overeenstemming is met de normen voor bescherming die vereist zijn onder de toepasselijke wetgeving.

LexisNexis, een bedrijfsonderdeel van RELX Inc., heeft zich gecertificeerd onder het EU-VS-Data Privacy Framework (“EU-U.S. DPF”), de Britse uitbreiding op het EU-U.S. DPF en het Zwitserland-U.S.-Data privacy Framework op de wijze zoals bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Handel. U vindt het Data Privacy Framework Notice hier. Voor meer informatie over het Data Privacy Framework en om de certificering van bedrijven te bekijken, raadpleeg: https://www.dataprivacyframework.gov.

8. Beveiliging gegevens

We implementeren technische en organisatorische maatregelen om te streven naar een veiligheidsniveau dat past bij het risico voor de persoonsgegevens die we verwerken. Deze maatregelen zijn gericht op het waarborgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van persoonlijke informatie.

9. Privacy van kinderen

We verzamelen niet doelbewust gegevens van kinderen jonger dan 14 jaar en richten de dienst niet op kinderen jonger dan 14 jaar.

10. Uw communicatievoorkeuren

U kunt uw communicatievoorkeuren en andere voorkeuren aanpassen en beheren wanneer u zich registreert bij de Dienst, door uw accountfuncties en -voorkeuren bij te werken, door gebruik te maken van de "opt-out"-mechanismen zoals "afmelden" of andere middelen die worden aangeboden in de berichten die u ontvangt, of door contact met ons op te nemen. We behouden ons het recht voor u op de hoogte te stellen van wijzigingen of updates van de Dienst wanneer dat nodig is.

11. Uw gegevens inzien en bijwerken

11.1 Uw account

De Dienst kan geregistreerde gebruikers op elk gewenst moment rechtstreeks toegang geven tot hun accountgegevens en deze bij het aanmelden laten bekijken, corrigeren of bijwerken. Het up-to-date houden van dergelijke informatie is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Geregistreerde gebruikers kunnen hun account ook rechtstreeks sluiten via de Dienst of door contact op te nemen met de klantenservice van de Dienst.

11.2 Uw rechten

U hebt het recht om onder de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving gratis het volgende te vragen:

 • toegang tot uw persoonsgegevens ;
 • rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens, of bezwaar maken tegen onze verwerking; en
 • overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u uw verzoek schriftelijk in te dienen via ons privacy centre. Wij zullen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving op uw verzoek reageren. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we van u verlangen dat u uw identiteit aantoont.

12. Wijzigingen

We zullen dit privacybeleid eens in de zoveel tijd aanpassen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst met een bijgewerkte revisiedatum. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via de Dienst of op een andere wijze.

13. Contact opnemen

Indien u vragen, opmerkingen, klachten of aanvragen hebt aangaande dit privacybeleid of het verwerken van uw informatie, neemt u contact op met ons privacy centre.

De functionaris voor gegevensbescherming voor onze bedrijven die persoonsgegevens verwerken binnen het kader van de wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming en buiten de Europese Economische ruimte (EER) en Zwitserland gevestigd zijn, is LexisNexis Business Information Solutions B.V., Radarweg 29, 1043 NX, Amsterdam, Nederland.

De functionaris voor gegevensbescherming voor onze bedrijven die persoonsgegevens verwerken binnen het kader van de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming en buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, is RELX (UK) Limited, handelend als LexisNexis, Lexis House, 30 Farringdon Street, Londen EC4A 4HH, Verenigd Koninkrijk.

Klachten kunnen verder ook ingediend worden bij de plaatselijke Autoriteit Gegevensbescherming in het rechtsgebied waar u zich bevindt.

14. Aanvullende kennisgevingen

14.1 Auteurs/bijdragers

Wanneer we een contract met u aangaan voor het produceren van inhoud voor een van onze diensten, zoals het schrijven van boeken, juridische analyses, recensies, richtlijnen of juridische adviezen voor verspreiding onder onze abonnees, zullen we bepaalde persoonlijke informatie over u verwerken. Deze informatie omvat:

 • naam, organisatie en contactgegevens;
 • professionele ervaring, rol, praktijkgebied, affiliaties en vakkennis;
 • professionele biografie of professioneel profiel dat door u is opgesteld of goedgekeurd, inclusief een afbeelding van u , gelijkenis of stem, die binnen onze diensten kan worden gepubliceerd en ter beschikking kan worden gesteld voor onze abonnees naast de inhoud die door u voor LexisNexis wordt geproduceerd;
 • financiële informatie om de betalingen voor geproduceerde werken te faciliteren;
 • commentaar en feedback van redacteuren en reviewers als onderdeel van peerreview; en
 • administratieve informatie zoals updates over de voortgang van het werk van de auteur.

Bovenstaande informatie wordt verwerkt om de publicatie van het werk te vergemakkelijken en om ons contract met u uit te voeren, te beheren en te voldoen.

U kunt ervoor kiezen dat LexisNexis geen contact met u opneemt om inhoud voor ons te produceren door contact met ons op te nemen via de communicatie die u ontvangt van onze content ontwikkelingsteams, of via de contactgegevens in dit beleid.

Raadpleeg het hoofdgedeelte van dit privacybeleid voor meer informatie over uw rechten, bewaren van gegevens, verwerkingslocaties en contactgegevens in geval van vragen over privacy en gegevensbescherming.

14.2 Specifieke kennisgevingen voor rechtsgebieden

Voor meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens, zoals vereist door de toepasselijke lokale wetgeving, raadpleegt u onze Privacyverklaring voor Amerikaanse consumenten, Kennisgeving over verwerking en Aanvullende informatie over gegevensverwerking.

Laatst bijgewerkt: 15 April 2024