Skip to Main

Kennisgeving van verwerking van LexisNexis

 1. 1. Over deze verwerkingskennisgeving

 2. Deze kennisgeving van verwerking is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt in de inhoud (de 'Content') van de producten en diensten van LexisNexis (de 'Diensten'), inclusief onze juridische diensten, due diligence en compliance diensten, mediamonitoring, reputatiemanagement, en research en insight diensten, die aan klanten worden geleverd ('Klanten').

 3. 2. Waarom we persoonsgegevens verzamelen

  2.1 Nalevings-, reputatie- en risicomanagement

  De Content van onze diensten stelt onze Klanten in staat te voldoen aan hun verplichtingen betreffende Know Your Customer (KYC), anti- omkoping en corruptie, financiële criminaliteit, anti- witwaspraktijken, de bestrijding van terrorismefinanciering en andere soortgelijke verplichtingen. Klanten maken ook gebruik van onze Diensten voor leveranciersrisicomanagement, ethisch handelen, fusies en overnames, feitenonderzoek, concurrentieanalyse, beleidsonderzoek en andere bedrijfsprocessen.

  De Content is ontworpen om onze Klanten in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke en regelgevendeverplichtingen om due diligence en andere screeningsactiviteiten uit te voeren, en om andere activiteiten op het gebied van risicomanagement uit te voeren.

  De Contentis ook bedoeld om organisaties informatie te bieden die van invloed kan zijn op hun organisatie, merk of klantenbestand, en om geïnformeerde commerciële en zakelijke risicobeslissingen mogelijk te maken. Dit gebruik door Klanten omvat:

  • media, branche, markt, investeringen, fondsenwerving, juridisch , politiek, vastgoed, bedrijfs- en journalistiek onderzoek;
  • achtergrond- en kredietcontrole;
  • identificatie van trends in de branche of het genereren van nieuwe zakelijke inzichten; en
  • identificatie van media influencers en nieuwe verkoop- en marketingmogelijkheden.

  Als gegevensverzamelaar oefenen we geen redactionele controle uit op de persoonsgegevens die voorkomen in het bronmateriaal dat we verzamelen.

  We gebruiken de Content voor onderzoeks- en analytische doeleinden om de Diensten die we aan onze Klanten aanbieden te verbeteren, zoals hierboven beschreven.

  2.2 Jurisprudentie

  Behalve waar lokale wetgeving of gerechtelijke uitspraken dit verbieden , omvat de jurisprudentie in de Contentpersoonsgegevens. Dergelijke persoonsgegevens zijn afkomstig van officiële rechtbankverslagen/openbare registers en zijn aan ons verstrekt voor publicatie ten behoeve van onze Klanten door de betrokken overheidsinstanties in het belang van de handhaving en bescherming van de rechtsstaat. Verder is het voor de doeltreffendheid van rechtsstelsels wereldwijd van belang dat onze Klanten kunnen putten uit een corpus van historische jurisprudentie, onder meer door inzicht te verkrijgen in de omstandigheden van de daarin bedoelde personen.

  2.3 Juridische analyse en toetsingen

  Hoewel de auteurs van de documenten, tijdschriftartikelen, commentaren op rechtszaken, samenvattingen en beoordelingen die we via onze Diensten leveren, kunnen verwijzen naar gegevens uit de jurisprudentie, hebben we geen enkele invloed op wat er in de betreffende gegevens wordt vermeld. Het is aan de rechter of een ander relevant overheidsorgaan om te beslissen welke persoonsgegevens in de documenten blijft staan die zij openbaar maken, en om de balans te vinden tussen het publieke belang bij openbaarmaking en de privacyrechten van individuen.

 4. 3. Verwerkte gegevens

  De Content die we aan onze Klanten leveren wordt verzameld uit openbare registers, openbaar beschikbare informatie zoals nieuwsberichten, bedrijfsinformatie en andere bronnen van derden. Dit omvat gegevensverstrekkers, biografische bronnen, aanbieders van content voor radio en televisie, aanbieders van sociale media en informatie uit publieke bronnen zoals toezicht - en sanctielijsten. In sommige gevallen bevat ons bronmateriaal persoonsgegevens en in dat geval zullen persoonsgegevens ook in de Content verschijnen. Dergelijke gegevens kunnen het volgende omvatten:

  • naam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, foto, land van verblijf en visumstatus;
  • identificatienummers van de overheid, zoals burgerservicenummers of nationale verzekeringsnummers;
  • details over werk en opleiding; dit kunnen details zijn over publieke, religieuze, politieke of vakbondsfuncties;
  • persoonlijke en professionele voorkeuren;
  • informatie uit jurisprudentie en juridische analyse;
  • informatie uit registraties voor intellectueel eigendom;
  • informatie uit kranten, blogs, sociale media en andere websites;
  • financiële informatie met betrekking tot inkomen of vermogen, zoals kredietgeschiedenis, onroerend goed eigendommen, netto vermogen, donaties aan goede doelen en faillissements- of insolventie aanvragen;
  • plaatsing op een sanctielijst of een openbare lijst van onbekwaam verklaarde bestuurders of andere verantwoordelijke posities;
  • met betrekking tot een politiek prominent persoon ('PPP') zoals gedefinieerd in de aanbevelingen van de Financial Actie Groep , of naaste medewerkers van PPP's: details van familieomstandigheden, zoals burgerlijke staat en afhankelijke personen, en in beperkte gevallen, paspoortgegevens van de PPP; en/of
  • gerapporteerde beschuldigingen van witwassen, financiering van terrorisme, omkoping, corruptie en soortgelijke activiteiten.
 5. 4. Over wie we Gegevens hebben

  De Content bevat persoonsgegevens over:

  • personen die worden genoemd in het nieuws en andere mediabronnen zoals websites, blogs en sociale media;
  • personen die worden genoemd in biografieën die in bedrijfsonderzoeken worden gepubliceerd;
  • functionarissen, bestuurders en aandeelhouders die in bedrijfsrapporten worden genoemd;
  • personen die worden genoemd in gerechtelijke of regelgevende bronnen of andere overheidsbronnen;
  • rechters, wettelijke vertegenwoordigers, getuige-deskundigen en andere personen die betrokken zijn bij rechtszaken en procedures;
  • journalisten, bloggers en analisten, inclusief informatie zoals namen op sociale media, contactgegevens, artikelen, berichten en blogs; en
  • parlementaire, lokale bestuurders of andere politici

  Persoonsgegevens kunnen ook in de Content worden weergegeven als uit ons bronmateriaal blijkt dat een individu:

  • een PPP of een naaste persoonlijke of zakelijke partner van een PPP is;
  • binnen een categorie van basisdelicten valt op grond van wet- en regelgeving ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, omkoping of corruptie;binnen een categorie van basisdelicten valt op grond van wet- en regelgeving ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, omkoping of corruptie;
  • wordt vermeld op de website van een overheidsinstantie in verband met witwaspraktijken, terrorismefinanciering, omkoping, corruptie of soortgelijke activiteiten;
  • op de sanctielijst van een overheid of een ander internationaal orgaan is geplaatst; en/of
  • is onderzocht, is aangeklaagd, verdacht is van of veroordeeld is voor een overtreding die wordt beschouwd als een voorbode voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme (bijv. wapenhandel, smokkel of fraude).

  Onze klanten nemen hun eigen beslissingen over het gebruik van de persoonsgegevens in de Content. We nemen geen enkele beslissing over een individu. Bovendien zijn onze Klanten verplicht hun eigen controles uit te voeren om de juistheid van de gegevens te verifiëren, en is het verboden onze gegevens te gebruiken als de enige basis voor een beslissing die gevolgen kan hebben voor de personen wier persoonsgegevens in de Content is opgenomen. De privacyverklaringen/beleidsregels van onze Klant zullen u verder informeren over hoe zij persoonsgegevens gebruiken, inclusief informatie over de Diensten die zij hebben gebruikt en de informatie die zij hebben verkregen uit de Content.

 6. 5. Ontvangers van Gegevens

  We delen gegevens:

  • met onze Klanten, onze dienstverleners en andere verwerkers;
  • wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijke procedures of andere wettelijke verplichtingen; om beveiligings-, fraude- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken en te helpen voorkomen; en/of om de rechten, eigendommen of veiligheid van LexisNexis, onze gebruikers, werknemers of anderen te beschermen; en
  • als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een overdracht van activa of een overname door of fusie met een ander bedrijf.
 7. 6. Verwerkingsgronden

  Wanneer we persoonsgegevens verzamelen, publiceren of anderszins verwerken, doen we dit:

  • indien dit nodig is voor de naleving van een wettelijke verplichting;
  • wanneer de verwerking van algemeen belang is; en/of
  • voor zover dit nodig is om ons bedrijf uit te oefenen, de beveiliging van onze systemen, klanten en gebruikers te beschermen, fraude op te sporen of te voorkomen, of onze andere gerechtvaardigde belangen te behartigen zoals hierboven beschreven, behalve wanneer onze belangen ondergeschikt zijn aan de privacyrechten van het individu.

  Er geldt een zwaarwegend openbaar belang bij onze verwerking van persoonsgegevens om onze Klanten in staat te stellen hun wettelijke verplichtingen na te komen en hun risico's effectief te beheren, weloverwogen beslissingen te nemen en een ethische bedrijfsvoering mogelijk te maken.

  Wanneer we voor het verwerken van persoonsgegevens een beroep doen gerechtvaardigde belangen, hebben de personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben het recht bezwaar te maken.

 8. 7. Verwerkingslocaties

  Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio of een ander land waar LexisNexis, haar gelieerde ondernemingen en haar dienstverleners servers en faciliteiten onderhouden, waaronder Australië, Frankrijk, Mauritius, Duitsland, India, Ierland, Nederland, de Filipijnen, Singapore, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. We nemen maatregelen, onder meer door middel van contracten, om ervoor te zorgen dat de gegevens beschermd blijven, waar deze zich ook bevinden, op een manier die in overeenstemming is met de beschermingsnormen die vereist zijn volgens de toepasselijke wetgeving.

 9. 8. Rechten van betrokkenen

  U hebt het recht om op grond van wetten op het gebied van privacy en gegevensbescherming, voorzover van toepassing, kosteloos het volgende te verzoeken:

  • toegang tot uw persoonsgegevens;
  • rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens; en
  • beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen onze verwerking;

  Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u een verzoek indienen via ons Privacy Centre. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Uw rechten om uw persoonsgegeven te betwisten, te beperken of te verwijderen kunnen beperkt zijn indien wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken of dwingende redenen hebben om uw verzoek terzijde te schuiven. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen wij u vragen uw identiteit aan te tonen.

 10. 9. Bewaren van gegevens

  We bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de Diensten te leveren en de transacties uit te voerenwaarom onze Klanten hebben verzocht, of voor andere essentiële doeleinden zoals het naleven van onze wettelijke verplichtingen, het bijhouden van zakelijke en financiële gegevens, het oplossen van geschillen, het handhaven van de veiligheid , het opsporen en voorkomen van fraude en misbruik, en het afdwingen van onze overeenkomsten.

 11. 10. Gegevensbeveiliging

  We nemen technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico’s voor de persoonsgegevens die we verwerken. Deze maatregelen zijn gericht op het waarborgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van persoonsgegevens.

 12. 11. Wijzigingen

  We zullen deze kennisgeving van verwerking van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst met een bijgewerkte herzieningsdatum. Als we materiële wijzigingen doorvoeren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via de Diensten of op een andere wijze.

 13. 12. Contact

  Als u vragen, opmerkingen, klachten of verzoeken heeft met betrekking tot deze verwerkingskennisgeving, kunt u contact met ons opnemen via ons Privacy Centre. U kunt ook een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens in het toepasselijke rechtsgebied.

  Het LexisNexis-bedrijf dat de Diensten bezit of beheert, zoals daarin is aangegeven, is de primaire verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die daarin worden verwerkt.

  De functionaris voor gegevensbescherming voor onze bedrijven die persoonsgegevens verwerken binnen de wetgeving inzake gegevensbescherming in de Europese Unie en gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, is LexisNexis Business Information Solutions B.V., Radarweg 29, 1043 NX, Amsterdam, Nederland.

  De functionaris voor gegevensbescherming voor onze bedrijven die persoonsgegevens verwerken binnen de wetgeving inzake gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (VK) en buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, is RELX (UK) Limited, handelend als LexisNexis, Lexis House, 30 Farringdon Street, Londen EC4A 4HH, Verenigd Koninkrijk.

  Laatst bijgewerkt: 1 september 2022