Environmental, Social
en Governance

ESG staat voor Milieu, Maatschappij en Governance en verwijst
naar het meten van de duurzaamheid van een organisatie.

Wat is ESG en waarom is het belangrijk?

De afkorting ESG vat de drie duurzaamheid gerelateerde verantwoordelijkheden van een bedrijf samen: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Bij ESG zoeken bedrijven naar een juiste balans tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu.

Sinds 2023 is het niet langer voldoende voor bedrijven om alleen maar te beweren dat ze ESG belangrijk vinden. Een effectief ESG-beleid vereist een actieve aanpak en concrete acties die aan jouw stakeholders laten zien dat jouw organisatie duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur nastreeft.

ESG en verantwoord investeren

Bij ESG-investeringen gaat het over het beïnvloeden van positieve veranderingen in de samenleving door een betere belegger te zijn. Het rekening houden met ESG-factoren bij investeringsbeslissingen is niet alleen gunstig voor het milieu en de samenleving, maar voor bedrijven en beleggers kan het ook concurrentievoordelen bieden door financiële, reputatie-, regelgevings- en strategische nalevingsrisico's te verminderen.

De drie kritische criteria voor ESG-beleggen
 • Milieu: hoe beïnvloeden de acties van een bedrijf het milieu? Dit omvat vragen over de duurzaamheid van de toeleveringsketen en de vermindering van hun ecologische voetafdruk.
 • Sociaal: hoe kan een bedrijf zijn sociale impact vergroten, zowel binnen als buiten zijn gemeenschap? Inclusie, gendergelijkheid en diversiteit zijn allemaal factoren waarmee rekening moet worden gehouden.
 • Governance: hoe worden problemen met betrekking tot de beloning van bestuurders, diversiteit van het leiderschap en interne hiërarchieën aangepakt door een bedrijf?

Nieuwe EU-wetgeving voor sustainable finance

Sinds 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht. Het is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie in de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiëlemarktdeelnemers te vergroten.

De SFDR stelt voor deelnemers in de financiële markt en financieel adviseurs de verplichting vast tot informatieverstrekking over: het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op duurzaamheid in het beleggingsbeleid, due diligence-onderzoek naar die effecten en, indien van toepassing, argumenten om deze informatie niet te verstrekken. Vanaf eind 2021 onderscheidt de SDFR drie classificaties beleggingsfondsen: ‘duurzaam’, ‘ESG-producten’ en ‘niet-duurzaam’, afhankelijk van de mate waarin ESG-factoren zijn meegewogen bij de opbouw van een fonds.

Aankomende ESG-regelgeving

Hoewel deze verordeningen in de eerste plaats zijn gericht op Europese organisaties, kunnen ook bedrijven van buiten de EU die zaken doen met deze entiteiten of activiteiten hebben in de EU, hieraan worden gehouden.

  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Volgens de Non-Financial Reporting Directive (NDRD) wet zijn sinds 2017 beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars verplicht om een niet-financiële informatie te rapporteren.  Echter heeft deze rapportage verschillende tekortkomingen. Om deze redenen komt de EU met een update de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Naar verwachting wordt de CSRD voor medio 2022 aangenomen door het Europees Parlement en de Europese Raad en zal hij in 2023 van kracht zijn.

  • Mandatory Human Rights, Environmental and Good Governance Due Diligence

De nieuwe Nederlandse wetgeving  verplicht bedrijven om te onderzoeken of hun goederen of diensten zijn geproduceerd met behulp van kinderarbeid en om een plan te bedenken om kinderarbeid in hun toeleveringsketens te voorkomen als ze het vinden.  Er zijn aanzienlijke administratieve boetes en strafrechtelijke sancties voor niet-naleving.  De wet legt ook een meldingsplicht op. De wet werd aangenomen door de Eerste Kamer in mei 2019 en zal naar verwachting pas medio 2022 in werking treden, om bedrijven een periode te bieden om hun toeleveringsketens te onderzoeken.

Waarom zijn ESG-scores belangrijk?

Beleggers kijken steeds vaker naar ESG-factoren als onderdeel van hun beleggingsanalyse, waarbij ze het risico van tastbare verliezen door onethische bedrijfspraktijken en lange termijn prestatie voordelen van transparantie en vertrouwen erkennen.

Maar hoe wordt de ESG-score van een organisatie precies bepaald? Een extern evaluatiebureau gebruikt een scoremethodologie en berekent de score op basis van een breed scala aan ESG-factoren, zoals emissies en milieu-initiatieven, mensenrechten, aandeelhouders en bestuursleden.

Veel bedrijven gebruiken ESG-tools om beter te beoordelen hoe goed ze presteren op een aantal ESG-kwesties, en om een beter inzicht te krijgen in de ESG-prestaties van huidige en toekomstige partners.

Een ESG-score is gebaseerd op het volgende:

Wat zijn risico’s bij het investeren in ESG?

De recente risicowaarschuwing van de Securities and Exchange Commision (SEC) belicht vijf belangrijke uitdagingen m.b.t. het investeren in ESG:

 1. Zwakke monitoring van ESG-gerelateerde investeringen. Er zijn aanzienlijke tekortkomingen geconstateerd in het beleid en de procedures die de implementatie en monitoring van ESG-investeringen regelen. Adviseurs hadden vaak geen toegang tot adequate systemen voor het volgen en bijwerken van mogelijke negatieve nieuws screening van klanten.

 2. Niet-onderbouwde en misleidende beweringen over ESG-investeringen: marketingmateriaal dat ongefundeerde risico en andere statistieken beschrijft met betrekking tot ESG-investeringen is in vele vormen aanwezig.

 3. Ontoereikende controlemechanismen voor ESG-gerelateerde praktijken: een wijdverbreid gebrek aan naleving van wereldwijde ESG-kaders ondanks tegenstrijdige beweringen en het niet bijwerken van marketingmateriaal op ESG-gerichte gebieden zijn twee van de meest voorkomende voorbeelden.

 4. Nalatigheid in nalevingsprogramma's om relevante ESG-kwesties aan te pakken: de SEC was getuige van talrijke gevallen waarin bedrijven die substantieel betrokken zijn bij ESG-investeringen niet in staat waren een degelijk en robuust nalevings- en besluitvormingsproces aan te tonen.

 5. Beperkte kennis van ESG: tot slot werd een wijdverbreid gebrek aan kennis geconstateerd. Relevante medewerkers beschikken vaak niet over de vereiste kennis en begrip van ESG en hieraan gerelateerde kwesties.

Inzicht in de ESG-ratings van bedrijven en ESG-gerelateerde nieuwsvermeldingen

Organisaties moeten rekening houden met steeds meer wetgeving gericht op standaardisatie en uitbreiding van ESG-compliance. Met Nexis Diligence+ heb je daarom de ESG-inzichten die je nodig hebt binnen handbereik, zodat je voorbereid bent op wat de toekomst zal brengen. Nexis Diligence+ bevat ESG-beoordelingen van CSRhub en inzicht in nieuwsvermeldingen gerelateerd aan ESG. Zo blijf je op de hoogte van potentiële risico's met betrekking tot milieu-, sociale en governance factoren.

Uw ESG-rating verbeteren met LexisNexis

LexisNexis kan u helpen bij het verbeteren van uw ESG-rating door:

 • ESG-screening met Nexis Diligence+: Nexis Diligence+ verzamelt o.a. nieuws, bedrijfsinformatie, financiële data en PEP- en Sanctielijsten op één plek zodat u personen en bedrijven efficiënt kunt screenen en due diligence rapporten kunt maken.
 • Vul het ESG-informatie gat aan met Nexis Data+: Big Data kan helpen door uw bestaande ESG-informatie aan te vullen met een uitgebreide dekking van ESG-factoren. Met Nexis Data+ integreert u data zoals PEP- en sanctielijsten, nationaal en internationaal nieuws en bedrijfsinformatie in de eigen systemen van uw organisatie. Dit kan u diepere en nauwkeurigere inzichten opleveren, zodat u beter begrijpt hoe bepaalde bewegingen en beslissingen uw ESG-score schaden of verhogen.
 • Media monitoring op ESG-thema’s: Met Nexis Newsdesk kunt u print en online media monitoren op ESG-gerelateerde thema’s. Met deze media monitoring en analyse tool blijft u op de hoogte van nieuws en berichten over uw organisatie en zo kunt u uw reputatie bewaken.

Met behulp van onze eigen LexisNexis® SmartIndexing Technology™. ESG-gerelateerde content is hiervan een goed voorbeeld. SmartIndexing doorzoekt content op basis van honderden ESG-gerelateerde termen en kijkt daarbij ook naar de rating van factoren. Bovendien worden in het ESG Power Topic 175 termen samengevoegd, waardoor het niet meer nodig is een complexe query op te stellen om de resultaten te filteren op ESG-gerichte content.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456