Controleer uw zakenpartners met de OFAC-lijst

Terrorisme bestrijden: OFAC-lijst controleren op sancties

Wat zijn sancties?

Sancties zijn maatregelen die worden opgelegd tegen een land, organisatie of persoon. Ze zijn er in vele vormen, waaronder bevriezing van tegoeden, vliegverboden en beperkingen op handel en andere financiële transacties.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC) stelde meer dan 50 jaar geleden het eerste sanctieregime in op Zuid-Rhodesië (nu Zimbabwe). Sindsdien heeft deze wereldwijde organisatie 30 sanctieregimes uitgevaardigd; 14 daarvan zijn tot vandaag nog steeds van kracht.

De sanctieregimes kunnen zijn gericht op:

 1. Voorkomen of oplossen van conflicten;
 2. Het beperken van het inzetten van nucleaire wapens ;
 3. Terrorismebestrijding en schendingen van de mensenrechten.

De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) kunnen sancties opleggen. Zij nemen deze dwingende maatregelen om ongewenst gedrag van landen, organisaties of personen te bestraffen of om terrorisme te bestrijden. Op dit moment gelden er sanctiemaatregelen voor tientallen landen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn Iran en Rusland.

Wat is een sanctielijst?

Een sanctielijst is een publiek toegankelijke lijst van ondernemingen, organisaties en personen waarvoor economische en/of juridische beperkingen gelden. Het is verboden om met gesanctioneerde ondernemingen, organisaties of personen zaken te doen. De sanctielijsten moeten helpen in de strijd tegen het internationale terrorisme, doordat personen, organisaties en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische activiteiten de toegang tot tegoeden en economische middelen wordt ontnomen.

Doe de sanctiecheck met LexisNexis

Wat voor sancties zijn er?

Economische sancties zijn commerciële en financiële sancties die doorgaans de gebruikelijke handels- en financiële betrekkingen verbieden. Deze sancties kunnen zijn:

 1. Het heffen van invoerrechten op goederen aan het gesanctioneerde land;
 2. Beperking van de uitvoer van bepaalde goederen uit het land;
 3. Het blokkeren van de havens van het gesanctioneerde land.

Diplomatieke sancties

Diplomatieke sancties zijn politieke maatregelen die tot doel hebben hun ongenoegen over of afkeuring van bepaalde acties te tonen en te stoppen met het nemen van economische of militaire stappen. Dergelijke sancties omvatten over het algemeen het verminderen of verwijderen van diplomatieke banden, zoals het sluiten van ambassades of het annuleren van regeringsvergaderingen op hoog niveau.

Militaire sancties

Militaire sancties – alleen in buitengewone omstandigheden ingeroepen – omvatten de tussenkomst van strijdkrachten. Dergelijke sancties kunnen bijvoorbeeld variëren van wapenembargo's tot gerichte militaire aanvallen.

Sportsancties

Sportsancties zijn beperkingen die voorkomen dat atleten van een land deelnemen aan internationale evenementen. Het idee achter dit soort sancties is om de aandacht van de wereld te vestigen op de gesanctioneerde entiteit en om de geest en het moreel van het land en zijn bevolking te schaden.

Sancties tegen individuen

De VN-Veiligheidsraad kan sancties instellen tegen politieke leiders of economische individuen. Sancties tegen personen kunnen het bevriezen van de tegoeden van de persoon of het opleggen van reisverboden aan hen omvatten.

Milieu sancties

Sancties met betrekking tot het milieu zijn redelijk nieuw, maar internationale samenwerking en inspanningen op het gebied van milieubescherming komen steeds vaker voor als gevolg van toenemende bezorgdheid over milieukwesties. Dergelijke kwesties kunnen doorgaans van toepassing zijn op bedreigde diersoorten, milieuwetten en ozonafbrekende chemicaliën.

Sancties van de VN-Veiligheidsraad en OFAC

De geconsolideerde sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad (UNSC Consolidated Sanction List) omvat alle personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de sanctiemaatregelen van de VN-Veiligheidsraad. Veel internationale organen - zoals Her Majesty's Treasury in het VK, de FBI en het Office of Foreign Assets Control (OFAC) in de VS, en Interpol - of individuele landen volgen ook de regimes van de VN-Veiligheidsraad. Sommigen kunnen ook hun eigen sanctielijsten vaststellen met betrekking tot specifieke regionale bedreigingen of andere nationale veiligheidsoverwegingen.

De sancties van de VN-Veiligheidsraad variëren van uitgebreide economische en handelssancties tot meer gerichte acties, waaronder wapenembargo's, reisverboden en financiële of grondstoffenbeperkingen. Daarnaast legt de VN-sancties op;

 • Ondersteuning, handhaving of herstel van de internationale vrede en veiligheid
 • Niet-constitutionele veranderingen ontmoedigen
 • Terrorisme te belemmeren
 • Mensenrechten te beschermen
 • Non-proliferatie bevorderen

OFAC houdt toezicht op en handhaaft economische en handelssancties op basis van het buitenlands beleid van de VS en nationale veiligheidsdoelstellingen tegen;

 • Het buitenland en regimes
 • Terroristen
 • Internationale drugshandelaren
 • Personen of groepen die betrokken zijn bij activiteiten in verband met de verspreiding van massavernietigingswapens (MVW's) en andere bedreigingen voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid of de economie van de VS

OFAC publiceert lijsten van personen en bedrijven die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door, of optreden voor of namens, doellanden. Het bevat ook een lijst van individuen, groepen en entiteiten zoals terroristen en drugshandelaren die zijn aangewezen onder programma's die niet landspecifiek zijn. Gezamenlijk verwijst het bureau naar dergelijke personen en bedrijven als speciaal aangewezen onderdanen (SDN's). OFAC blokkeert hun activa en Amerikanen mogen er over het algemeen niet mee omgaan.

Terrorisme bestrijden met OFAC-lijsten

Voor maximale zekerheid is het voor veel ondernemingen essentieel om de OFAC-lijst onderdeel van hun controle te maken. De OFAC-sanctielijst wordt opgesteld door het agentschap dat toezicht houdt op het Amerikaanse sanctiebeleid, het Office of Foreign Assets Control (OFAC). Het OFAC is een controleorgaan van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat in opdracht van het ministerie economische en handelssancties tegen landen, organisaties en personen instelt en uitvoert. Gesanctioneerde personen, ondernemingen en organisaties worden door het OFAC aangeduid als 'Specially Designated Nationals' (SDN's) en worden in de SDN-lijst opgenomen. De bezittingen van SDN's zijn geblokkeerd en het is verboden zaken met ze te doen. De actuele SDN-lijst is op te vragen via de OFAC-website.

Controleren op sancties

Instanties publiceren en actualiseren regelmatig hun sanctielijsten, wat een aanzienlijk risico inhoudt voor bedrijven uit alle sectoren die internationaal handelen. Als een bedrijf sancties mist en ze daardoor overtreedt, dan kan het ernstige juridische, financiële en reputatiegevolgen verwachten. Straffen kunnen een civiele of strafrechtelijke veroordeling, een hoge wettelijke boete of een verbod op het bieden op toekomstige nationale of contracten omvatten.

Elke onderneming is verplicht, ongeacht de omvang en sector, zich redelijkerwijs in te spannen in de strijd tegen terrorisme. In het kader van de geldende zorgvuldigheidsplicht moet elke onderneming onderzoek naar haar zakenpartners doen. Dit onderzoek geldt niet alleen voor nieuwe zakelijke relaties, maar ook voor bestaande zakelijke partners. Het is daarom belangrijk om een protocol of proces hiervoor te implementeren.

Doe de sanctiecheck met LexisNexis

Beperking van uw sanctierisico's

Om uw organisatie te beschermen tegen het zakendoen met gesanctioneerde entiteiten, is het essentieel om een robuust programma voor naleving van sancties te hebben, inclusief nationale en internationale screening en monitoring. Dit omvat het uitvoeren van gespecialiseerde zoekopdrachten via wereldwijde, overheids- en regelgevende databases om entiteiten te identificeren die zijn uitgesloten van deelname aan bepaalde activiteiten of industrieën.

Alleen al in de afgelopen maanden zijn de sancties over de hele wereld aanzienlijk veranderd. Om de huidige omvang van deze veranderingen te monitoren, kunt u met Nexis Diligence+ een sanctiecheck doen.

Onze uitgebreide database omvat 1.400 sanctie- en volglijsten uit 280 landen en in verschillend talen. U kunt hierbij denken aan de volgende lijsten:

 • United Nations Security Council Consolidated lists
 • European Union lists
 • US Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) list and Consolidated lists
 • US FinCEN, 311 Special Measures list
 • UK HM Treasury lists
 • Switzerland SECO / FDFA and other lists (Switzerland)

Daarnaast bevat Nexis Diligence+ informatie over meer dan 1.500 politiek prominente personen (PEP's). Politieke leiders zijn een voor de hand liggend onderdeel van de PEP-status. Andere personen kunnen in aanmerking komen als PEP's, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Familieleden van een PEP
 • Professionele of sociale medewerkers van een PEP
 • Centrale bank auditors
 • Gerechtelijke ambtenaren
 • Hoge militaire officieren
 • Senior management van staatsbedrijven

Nexis Diligence+ stelt bedrijven in staat om ad-hoc due diligence-onderzoeken door derden uit te voeren en een audit trail te genereren met op maat gemaakte rapporten.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456