Wiki voor risk & compliance en data science

Ben je compliance officer, risk manager, data scientist of CTO? Wij hebben een aantal relevante termen op een rij gezet in deze wiki die je verder helpen.

Wat is ABC risk management

ABC staat hier voor anti-bribery & corruption, een cruciaal onderdeel van risk management

Wat is adverse media screening

Het screenen van openbare en externe gegevensbronnen op vermelding van negatief nieuws

Wat is aggregatie

Het identificeren en verzamelen van data, vaak door een combinatie van verschillende datasets

Wat is AML

Anti Money Laundering is het uitvoeren van transacties om uiteindelijk illegaal verkregen geld om te zetten in legaal geld. Meer weten

Wat is de Anticorruptiewet UK Bribery Act

Een Britse wet uit 2011 die omkopen strafbaar stelt, ook relevant voor Nederlandse bedrijven die een band hebben met het Verenigd Koninkrijk

Wat is een API

Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan computerprogramma's met elkaar kunnen communiceren

Wat is batch processing

Het gebruik van computers om efficiënt grote hoeveelheden data te verwerken

Wat is Big Data

Grote hoeveelheden data die een bedrijf in de database heeft staan, vaak ongestructureerd

Wat is een compliance check

Bij een compliance check toetst een organisatie of zij nog voldoet aan alle regels en waar mogelijk aanpassingen of verbeteringen nodig zijn. Meer weten

Wat is content aggregatie

Dit is een entiteit die webcontent en/of -applicaties van het internet haalt en verzamelt om deze vervolgens opnieuw te gebruiken of te verkopen. Meer weten

Wat is corruptie

Corruptie is misbruik maken van publieke macht (politicus of ambtenaar) voor privaat gewin.

Wat is customer due diligence (CDD)

Dit is hetzelfde als het Know Your Customer (KYC) principe: zorg ervoor dat u altijd weet met wie u zaken doet

Wat is een data analyse

Tools, technologieën en processen waarmee een organisatie data gebruikt om haar productiviteit te verbeteren en de winst te verhogen. Meer weten

Wat is een data feed

Een datastroom, bijvoorbeeld een RSS feed of social media feed

Wat is een data lake

Een manier om grote hoeveelheden ruwe data op te slaan. Deze data kan worden opgeslagen in het data center van een bedrijf of in de cloud.

Wat is data science

Het verkrijgen van inzichten door het analyseren van grote hoeveelheden data (big data)

Wat is data verrijking

Het proces van het aanpassen van ruwe data zodat deze beter bruikbaar en handelbaar wordt.

Wat is data-integratie

Het proces van het combineren van gegevens uit verschillende bronnen op één centrale plek

Wat is due diligence onderzoek

Een onderneming of een persoon zorgvuldig en voortdurend analyseren op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden. Meer weten

Wat is enhanced due diligence (EDD)

EDD is ontworpen als processen en procedures om klanten met een hoog risico en grote financiële transacties af te handelen

Wat is de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

Amerikaanse wet waarin het verbod op omkoping en regels met betrekking tot de boekhouding van vennootschappen zijn vastgelegd. Het doel is om corruptie te bestrijden

Wat is ISO

De International Organization for Standardization (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt

Wat is Kunstmatige Intelligentie

Zelflerende machines of systemen die menselijke intelligentie nabootsen (in het Engels: artificial intelligence)

Wat is KYC

Know your customer betekent dat u alles weet over uw klant, met name negatieve informatie die een organisatie schade kan opleveren. Meer weten

Wat is leverancier risk management

Weet of uw leveranciers betrouwbaar zijn: onderzoek naar leveranciers moet onderdeel zijn van het risk management proces. Meer weten

Wat is machine learning

Een computer die problemen leert oplossen en nieuwe dingen leert, zonder dat hij daarvoor expliciet geprogrammeerd is Meer weten

Wat is metadata

Data die informatie geeft over andere data - ook bekend als “data about data”. Door het samenvatten van basis informatie wordt het makkelijker om de data te vinden en te gebruiken

Wat is natural language processing

Een type van KI gericht op de interactie tussen computers en de menselijke taal. De techniek 'begrijpt' teksten en kan hier informatie en inzichten uit halen.

Wat is omkoping

Omkoping is een misdrijf. Bij omkoping zijn er twee partijen betrokken, namelijk de omkoper en de degene die omgekocht word.

Wat is een PEP-lijst

Een lijst met prominente personen die belangrijke publieke functies uitoefenen of vroeger hebben uitgeoefend. Meer weten

Wat is PESTEL

De PESTEL-analyse is een model voor het in kaart brengen van risico's door externe factoren, elke letter staat voor een andere factor. Meer weten

Wat is predictive analytics

Een vorm van data analyse waarmee u op basis van data uit het verleden beslissingen neemt voor de toekomst. Meer weten

Wat is PSD2

De Payment Services Directive is de vernieuwde Europese richtlijn voor betaaldiensten Meer weten

Wat is Risk management

Het identificeren en kwantificeren van risico's binnen een organisatie en het opstellen van maatregelen om deze risico's te mitigeren. Meer weten

Wat is Robotic Process Automation (RPA)

Het automatiseren van repetitieve handelingen door middel van software/een robot. Hiermee kan veel tijd bespaard worden. Meer weten

Wat is ROI (Return on Investment)

Een manier om het rendement van een investering weer te geven: het gaat om de verhouding tussen investering en winst.

Wat is een sanctielijst

In de Sanctiewet staat dat bedrijven moeten checken voor wie er sancties gelden, dit wordt gecheckt aan de hand van een sanctielijst. Meer weten

Wat is de Sanctiewet

Wet waarin is vastgelegd dat je in Nederland geen handel mag drijven met personen, organisaties of landen waarvoor sancties gelden. Meer weten

Wat is smartindexing

Een classificatie techniek die onderzoekers helpt relevante informatie te vinden in grote hoeveelheden data door labels aan documenten toe te voegen.

Wat is Ultimate Beneficial Ownership (UBO)

De UBO is de daadwerkelijk eigenaar van een organisatie, soms is deze informatie lastig te achterhalen waardoor je niet goed weet met wie je zaken doet. Meer weten

Witwassen

Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen.

Wat is de Wft

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stamt uit 2007 en regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. Meer weten

Wat is de Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (Wwft) is in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen. Meer weten